กองกิจการพิเศษ เตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบสี่

21 มี.ค. 2566 นายอานนท์ นรมาตร์ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมยกร่างแบบสำรวจประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภานนอกรอบสี่ และวิพากย์ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภานนอกรอบสี่ จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Close