ประชุมบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ โซนกลาง (สีฟ้า) เตรียมพร้อมกีฬาบุคลากร มจร ครั้งที่ 14

21 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานประชุมบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ โซนกลาง (สีฟ้า) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อคัดประธานโซนกลางและจัดตั้งชมรมกีฬา โดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน เป็นประธานโซนกลาง และให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬา จำนวน ๑๑ ชมรม ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Close