ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย

10 พฤษภาคม 2566 13.00 น.
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ Zoom ID : 7608459128
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙
๓.๒ เรื่อง การดำเนินงานโครงการกีฬาประเพณีบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของ มจร กับ มมร
๓.๓ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพ การปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๔
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติย้ายโซนสี
๔.๒ เรื่อง การยืมตัวนักกีฬา
๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างประกาศสนับสนุนเจ้าภาพกีฬา
 
Close