ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์วิทยบริการ มจร” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๕๙ น. ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ผู้ร่วมพิธีฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก / ผู้ร่วมพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ แต่งกายสุภาพ