แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้จึงขอให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จัดทำบัญชีรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งเซนต์ลายมือชื่อของบุคลากรในส่วนงาน เพื่อนำมาส่งในวันจัดโครงการ โดยที่หน้างานจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างาน แต่จะเช็คจำนวนคนจากแบบฟอร์มที่ทุกส่วนงานจัดทำมา เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔