ขอเชิญ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

 

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในการพระร่าชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ในพิธีพระภิกษุห่มดองหรือรัดอก
*คฤหัสถ์ให้แต่งกายชุดปกติขาวหรือสวมใส่เสื้อเหลืองเท่านั้น