รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๑ ราย ภายใน ๖ – ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ #กองกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามข้อความข้างต้น และได้รับใบประกาศฯมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้บุคลากรทั้ง ๓๑ ราย ได้ตรวจสอบรายชื่อของตนตามเอกสารที่แนบนี้  หากท่านใดรายชื่อและนามสกุลผิด โปรดติดต่อกองกิจการพิเศษโดยด่วน โทร ๐๘๙-๒๒๙๔๑๙๔ เพื่อประสานงานไปยัง อว เพื่อแก้ไขใบประกาศฯ ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านได้ตรวจรับไว้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กองกิจการพิเศษ จักมีบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป