ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ (กีฬาบุคลากร)

ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ (กีฬาบุคลากร)

ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ (กีฬาบุคลากร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

*โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน และส่งให้เลขานุการคณะกทำงานโซนสีฟ้า ภายในวันที่ ๒๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กองกิจการพิเศษ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย E-mail: anonn_n@hotmail.com โทร. ๐๘๙-๒๒๙-๔๑๙๔