ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวันดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้เป็นวันปฏิบัติงานตามปกติและกำหนดให้บุคลากรทุกรูป/คน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึกโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อนึ่ง โปรดแจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยบุคลากรณ์มหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายคฤหัสถ์ โปรดแต่งกายด้วยชุดปกติขาวและสวมหมวก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดปรากฎตามแบบตอบรับที่แรบมาพร้อมนี้