รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและงานจราจร

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและงานจราจร ในงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗ ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย