ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเนื่องในวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเนื่องในวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวันดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้เป็นวันปฏิบัติงานตามปกติและกำหนดให้บุคลากรทุกรูป/คน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึกโดยพร้อมเพรียงกัน และทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้