เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ