ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมออกกำลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมออกกำลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. ณ สอาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะ