ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปล.ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ (ITA)

* หมายเหตุ: ใช้รหัสบัตรประชาชนสำหรับยืนยันตัวตน ในการกรอกแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและรับรองความปลอดภัยโดย สนง.ปปช.


ลิ้งค์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/1gbhpr