ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

“ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านการศึกษาควบคู่การเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จและผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม” ประกาศเจตนารมณ์ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย