การประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นวาระการประชุม
                    เป็นการประชุมกองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
๑. เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
๒. เรื่อง การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองกิจการพิเศษ
๓. เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนพัฒนาบุคลากร
๔. 
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร ส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
๕. เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ให้แก่บุคลากร กองกิจการพิเศษ และกองนิติการ

๖. เรื่อง รายงานการพัฒนาเว็บไซต์ กองกิจการพิเศษ
๗. 
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำ ไตรมาสที่ ๑ – ๒
๘. 
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)