ตารางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อ OIT หลักฐานการขึ้นเว็บไซต์ ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน    
O1 โครงสร้าง
 – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

O3 อำนาจหน้าที่ – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

– กองนิติการ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  – กองแผนงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – กองกลาง

– กองนิติการ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

o8 Q&A – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

o9 Social Network – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสาร

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดย่อย  9.2 การบริหารงาน    
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี – กองแผนงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   – กองแผนงาน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   – กองแผนงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน – กองกลาง

– สำนักทะเบียนและวัดผล

– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองนิติการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ – กองกลาง

– สำนักทะเบียนและวัดผล

– กองนิติการ

– ส่วนงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำคู่มือ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   – สำนักทะเบียนและวัดผล

– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองกลาง

– กองวิชาการ

– สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   – สำนักทะเบียนและวัดผล

– กองกลาง

– ส่วนหอสมุดกลาง

– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ส่วนงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18 E–Service – สำนักทะเบียนและวัดผล

– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กองสื่อสารองค์กร

ตัวชี้วัดย่อย  9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง    
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ – กลุ่มงานพัสดุ
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ – กลุ่มงานพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน – กลุ่มงานพัสดุ
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • ขาดข้อมูลรายปีงบประมาณ ๒๕๖๕
– กลุ่มงานพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อย  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล -กองกลาง
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   -กองกลาง
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -กองกลาง
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   -กองกลาง
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส    
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – กองนิติการ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – กองนิติการ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  อยู้ในขั้นตอนการนำขึ้นสู่เว็บไซต์ – กองนิติการ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม – สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

– กองแผนงาน

– คณะต่างๆ

– กองกิจการพิเศษ

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต    
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ – กองกิจการพิเศษ
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy – กองกิจการพิเศษ
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  – แจ้งเวียนทุกส่วนติดตามผลตามประกาศ ข้อ 031 โดยดำเนินการส่งกลับมาภายใน 12 เม.ย. 66 – กองกิจการพิเศษ
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  •  กำลังปรับแก้ และนำขึ้นเว็บไซต์
– สำนักงานตรวจสอบภายใน
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  •  กำลังปรับแก้ และนำขึ้นเว็บไซต์
– สำนักงานตรวจสอบภายใน
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   – กองแผนงาน

– กองกิจการพิเศษ

– กลุ่มงานพัสดุ

– กองนิติการ

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   – กองแผนงาน

– กองกิจการพิเศษ

– กองนิติการ

– กองกิจการวิทยาเขต

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   – สำนักงานตรวจสอบภายใน

– กองแผนงาน

– กองกิจการพิเศษ

– กลุ่มงานพัสดุ

– กองนิติการ

– กองกิจการวิทยาเขต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ – กองกลาง

– กองนิติการ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  

– กองกลาง

– กองนิติการ

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   – กองกลาง

– กองนิติการ

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  •  
– กองกิจการพิเศษ
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – กองกิจการพิเศษ

Close