ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่สนองนโยบายของรัฐบาล อันหมายรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมินเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนให้ทุกส่วนงานร่วมกันนำข้อมูลในการดำเนินงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นสู่เว็บไซต์ของส่วนงาน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ดาวน์โหลด
1. คลิก <ผลการประเมิน 63 >

2. <คู่มือประเมิน ITA 2021>

3. <แนวปฏิบัติทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มจร 2564>