ประชุมคณะทำงานนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O34 ถึง O43

ประชุมคณะทำงานนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O34 ถึง O43
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยให้แต่ส่วนงานที่ได้รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ดังนี้

ดาวน์โหลด มติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓